Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze Verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de (beoogde) totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen B.V.  Smooth & Co (“Smooth & Co”) en haar opdrachtgever/afnemer (“Relatie”).

1.2 Smooth & Co wijst de eventuele toepassing van door de Relatie gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Smooth & Co zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Zolang de acceptatie door de Relatie nog niet heeft plaatsgevonden, kan Smooth & Co een aanbieding of offerte nog intrekken, zonder dat dit voor haar tot enige verplichting leidt.

2.2 Alleen bij een integrale en tijdige acceptatie van een aanbieding of offerte, kunnen daaruit voor Smooth & Co verplichtingen ontstaan. Smooth & Co is gerechtigd de leveranties te staken, indien door toedoen van een Relatie verwarring of afbreuk kan ontstaan ten aanzien van de merknaam van Smooth & Co of de door Smooth & Co gevoerde productlijnen.

2.3 De Relatie kan geen rechten ontlenen aan de algemene prijslijsten van Smooth & Co en de informatie vermeld op de website van Smooth & Co.

2.4. De Relatie mag de door Smooth & Co geleverde producten alleen binnen de eigen onderneming gebruiken. Doorverkoop van de producten van Smooth & Co is niet toegestaan, tenzij deze specifiek bestemd zijn voor de consument.

Artikel 3 – Betaling
3.1 Alle door Smooth & Co genoemde prijzen en bedragen zijn exclusief BTW en externe kosten als verzendkosten.

3.2 In beginsel geldt voor de Relatie de verplichting om de aan Smooth & Co verschuldigde betaling voor of bij aflevering van de producten te voldoen. Indien op factuurbasis wordt geleverd, geldt voor de facturen van Smooth & Co een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.

3.3 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling (“wanbetaling”) is Smooth & Co gerechtigd de aflevering van bestelde producten op te schorten, onverminderd de betalingsverplichting van de Relatie.

3.4 In geval van Wanbetaling is de Relatie vanaf het moment van opeisbaarheid een rentevergoeding verschuldigd over het uitstaande bedrag van 1% per maand tot aan de dag der algehele voldoening.

3.5 In geval van Wanbetaling is de Relatie tevens gehouden de invorderingskosten integraal aan Smooth & Co te vergoeden, met een minimum van 15 % van het uitstaande factuurbedrag.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid Smooth & Co
4.1 De Relatie is zelf volledig verantwoordelijk voor het juiste correcte en prudente gebruik van de door Smooth & Co geleverde producten en heeft zich zelfstandig te vergewissen van de specifieke (toepassings) kenmerken, effecten en bijwerkingen.

4.2 De productinformatie van Smooth & Co en een eventuele training door Smooth & Co ontslaat de Relatie niet van de eigen onderzoeksplicht en verantwoordelijkheid.

4.3 Gelet op het bijzondere karakter van de huid, is Smooth & Co nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van huidreacties (pijn, allergie, eczeem, etc.) na het contact met de door Smooth & Co geleverde producten en/of de juiste toepassing van deze producten door de Relatie.

4.4 Indien enige vorm van aansprakelijkheid van Smooth & zou komen te staan, is de op Smooth & Co te verhalen schade beperkt tot de directe schade van de Relatie ten hoogste tot een bedrag gelijk aan de waarde van de laatste leverantie van Smooth & Co aan de Relatie met een maximum van € 2.500,–. Immateriële schadevergoeding en vergoeding van indirecte schade als reputatieschade e.d. is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 – Trainingen verzorgd door Smooth & Co
5.1 Indien Smooth & Co opdracht krijgt met betrekking tot het gebruik en de toepassing van haar producten een training te verzorgen, is de Relatie verplicht de daaraan verbonden kosten uiterlijk drie weken voor aanvang van de training aan Smooth & Co te voldoen.

5.2 Bij opdrachtverstrekking geeft de Relatie de NAW-gegevens van de deelnemers schriftelijk door aan Smooth & Co. Smooth & Co heeft het recht om een deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren.

5.2 Indien de training binnen de in artikel 5.1 genoemde periode door de Relatie wordt afgezegd, zijn de afgesproken trainingskosten niettemin integraal verschuldigd en heeft de Relatie geen recht op enige vorm van restitutie, ook niet in geval van ziekte o.i.d.

5.3 Uiterlijk één week voor aanvang van de training kan de Relatie om een andere trainingsdatum verzoeken of kan Smooth & Co een nieuwe trainingsdatum vaststellen, zonder dat de Relatie in dat geval aanspraak kan maken op enige vorm van restitutie.

5.4 Tijdens de training zullen de producten van Smooth & Co worden gedemonstreerd op/door middel van de deelnemers. De inzet van externe modellen is alleen na voorafgaande toestemming van Smooth & Co toegestaan, tenzij ook voor deze modellen een trainingsvergoeding wordt betaald.

5.5 Bij voltooiing van de training ontvangt iedere deelnemer van Smooth & Co een certificaat van deelname.

Artikel 6 – Toepasselijk recht/varia
6.1 Op alle opdrachten aan en overeenkomsten met Smooth & Co is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Smooth & Co en de Relatie.

6.2 Smooth & Co is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van de inwerkingtreding. Smooth & Co zal de gewijzigde voorwaarden in dat geval aan de Relatie toezenden. Indien geen tijdstip van de inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Afnemer in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

6.3 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst tussen Smooth & Co en de Relatie nietig of ongeldig is, dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst dan wel de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige, ongeldige of vernietigde bepalingen overeen komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Smooth & Co BV
Eemweg 31-19, 3755 LC EEMNES
www.smoothandco.nl | info@smoothandco.nl | 0031 (0)33 2600100
KVK 62928279 | BTW 855018616B01